Городской бюджет г.Белицкое на 2015 г.

 герб

                                                         УКРАЇНА

                                                                                    БІЛИЦЬКА МІСЬКА  РАДА

РІШЕННЯ

від 16.01.2015р. № 6/60-2

Про міський бюджет

на 2015 рік

                    Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2015рік», відповідно до Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Добропільської міської ради  від 16січня №___6/64-1__     «Про міський бюджетна 2015рік» міська рада  

ВИРІШИЛА:

  • Визначити на 2015 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 1811,1тис. грн., із них загального фонду міського бюджету  1723,8тис. грн., у тому числі за рахунок субвенції з бюджету міста Добропілля -365,6тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 87,3тис. грн.. згідно з додатком №1 цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 1811,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  1723,8тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 87,3тис. гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення за виконавчим комітетом Білицької міської ради, як  головним розпорядником коштів міського бюджету на 2015рік, за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1723,8тис. грн. та спеціальному фонду 87,3тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштівміського  бюджету  у сумі 9,8 тис. гривень, додаток №2

4. Затвердити в складі видатків міського  бюджету кошти на реалізаціюмісцевих (регіональних) програму сумі  796,4тис. грн. згідно з додатком №4 до цього рішення.

         5. Установити що у загальному фонді міського бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України:

          5.1. Надходження нарахованих сум  за останній звітний (податковий) період 2014 року, податкового боргу, повернення помилково або надміру сплачених сум збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності зараховується (здійснюється) до міського бюджету у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2015року;

          5.2. Надходження нарахованих сум за останній звітний податковий) період 2014 року, податкового боргу, повернення помилково або надміру сплачених сум плати за землю – як податок на майно зараховується (здійснюється) до міського бюджету у пропорціях відповідно до норм Бюджетного кодексу України, що діють з 1 січня 2015 року.

6. Джерелами формування спеціального фонду міського бюджету  на 2015рік у частині доходів є надходження, визначені ст..691 Бюджетного кодексу України.

Кошти спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством, та відповідно до затвердженої радою програми соціально-економічного розвитку м. Білицьке та сел. Водянське на 2015 рік за розділами: 5.1.«Охорона навколишнього природного середовища»; 3.5 «Формування конкурентного середовища».

7. Бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами міського бюджету, по яких у 2014 році не проведені розрахунки за наявності коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів, вважаються кредиторською заборгованістю і підлягають виконанню у 2015 році.

8. Виконком Білицької міської ради, як головний розпорядник коштів міського бюджету забезпечує в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетної установи відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетною установою. Затверджує ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

           9. Фінансування видатків міського бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії.

10. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2015рік за їх економічною  структурою:

 Оплата праці працівникам  бюджетних установ;

 Нарахування на заробітну плату;

 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

  Поточні трансферти населенню.

11. Надати право виконавчому комітету міської ради приймати в міжсесійний період рішення з подальшим затвердженням міською радою:

               11.1. Про перерозподіл асигнувань між:

         - напрямками витрат за функціональною та економічною ознаками у разі визначення додаткових напрямів здійснення видатків міського бюджету  коштів міського бюджету в межах затверджених обсягів видатків;

         - заходами і розділами  Програми соціально-економічного розвитку міста на 2015 рік та інших програм в межах фінансового ресурсу, передбаченого в міському бюджеті на виконання зазначених програм за загальним та спеціальним фондами.

               11.2. Про врахування у складі міського бюджету, а також визначення порядку спрямування подальшого використання коштів трансфертів:

         - з державного бюджету, які додатково виділяються місту на підставі законодавчих та нормативних актів;

         - із обласного та інших бюджетів на виконання регіональних програм та спільних заходів.

                 11.3. Про виключення із складу міського бюджету коштів трансфертів з державного, обласного, міського бюджетів на підставі законодавчих і нормативних актів.

          11.4.здійснювати відображення змін до розпису міського бюджету у випадку внесення  Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів тимчасової класифікації доходів, видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації

 12.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Білицькому міському голові, його заступнику або секретарю ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

     13. Прийняти до відома:

                    13.1.Пояснювальну записку до    міського бюджету на 2015 рік(додаток 8).

                    13.2. Прогноз показників міста Білицьке по основним джерелам доходів та видатків на два наступні бюджетні періоди (додаток 5).

                    13.3. Інформацію про виконання міського бюджету у 2014 році (додатки 6, 7).

           14. Виконкому Білицької міської ради опублікувати рішення «Про міський бюджет на 2015 рік» в засобах масової інформації.

           15.  Рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року і діє до 31 грудня 2015 року.

           16. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

           17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів (Куліш)  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Романенко Г.М.

Міський голова                                                                           О.Т. Заварзін

                                                     Додаток № 8     

                                                                        до рішення міської ради

                                                                              від 16 січня 2015 р. № 6/60-2

Пояснювальна записка

до бюджету міста Білицьке на 2015рік

  • Соціально-економічний стан міста Білицьке в 2014 році і прогноз розвитку на 2015 рік.

Основну частку – виробництва промислової продукції міста  у 2014році забезпечували підприємства вугільної промисловості, які були основними бюджетоутворюючими підприємствами. Згідно Закону України «Про державний бюджет на 2015р.», положень Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) та Бюджетного кодексу України ( із змінами та доповненнями)  основним джерелом надходження  доходів на 2015рік є єдиний податок, акцизний податок з реалізації суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, плата за землю.

У місті Білицьке та сел. Водянське створено чотири комунальних підприємства, функціонує ринок, підприємства роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, зареєстровано 207 платників єдиного податку(за даними 2014р.), укладено 141 договорів оренди земельних ділянок з фізичними та юридичними особами, які забезпечують життєдіяльність міста.

Основними пріоритетними напрямами соціально - економічного розвитку міста є:

-                                           підвищення ефективності фінансової політики: забезпечення стабільності надходження платежів до бюджету; дотримання жорсткої фінансової дисципліни;

-                                           забезпечення населення, підприємств, організацій якісними комунальними послугами;

-                                           проведення експертизи генерального плану м. Білицьке;

-                                           екологічна безпека міста Білицьке та сел. Водянське: зменшення викидів  забруднюючих речовин в атмосферне повітря,  впорядкування поводження з твердими побутовими відходами, заходи з виявлення запасів природних рослинних ресурсів, витрати на їх охорону та відтворення.  

 Міський бюджет на 2015 рік сформований в умовах поглиблення бюджетної реформи і реформування податкового законодавства. Його показники визначені виходячи з положень  Бюджетного кодексу України і Закону України «Про Державний бюджет України на 2015рік».

   Параметри формування міського бюджету визначалися макропоказниками економічного і соціального розвитку регіону на 2015рік з використанням даних статистичної і фінансової звітності, оцінки виконання місцевих бюджетів за попередні роки.

       II. Оцінка доходів міського бюджету на 2015 рік

Обсяг дохідної частини місцевого бюджету на 2014рік прогнозується в сумі 1811,1 тис. грн. і складається з загального та спеціального фондів.

ЗАГАЛЬНИЙ  ФОНД

         Доходи загального фонду місцевого бюджету прогнозуються в обсязі 1723,8 тис. грн. і сформовані з:

          - податкові надходження – 1355,8 тис. грн.;

          - неподаткові надходження – 2,4  тис. грн.;

          - субвенції  з бюджету м. Добропілля -365,6 тис. грн.

    У складі доходів міського бюджету найбільшу питову вагу в загальній сумі складають  податкові надходження:

 - єдиний податок - 613,5 тис. грн.., питова вага в загальній сумі складає 35,6%;

 -  акцизний податок з реалізації суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 302,8 тис. грн.., питова вага в загальній сумі складає 17,6%;

 - плата за землю – 228,0 тис. грн.., питова вага в загальній сумі складає 13,2%;

 - екологічний податок - 196,5 тис. грн.,  питова вага в загальній сумі складає 11,4%;

 - податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності - 15,0 тис. грн.

Надходження інших платежів, віднесених до закріплених за міським бюджетом доходів, обчислені у таких обсягах:

 -  доходи від власності та підприємницької діяльності -2,0 тис. грн.;

 - державне мито - 0,4 тис. грн..

                                       СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

   Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2015рік визначені в сумі 87,3 тис. грн.

Джерелами формування спеціального фонду є:

          - власні надходження бюджетних установ і організацій – 84,0 тис. грн.;

          - цільові фонди -3,2 тис. грн..

          - грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 0,1 тис. грн..

Видатки

           Формування видаткової частини міського бюджету на 2015 рік   проводилося з урахуванням основних приоритетних напрямків використання бюджетних коштів.

        В межах прогнозного обсягу доходів міського бюджету видатки на 2015рік розраховані в сумі 1811,1 тис. грн., в тому числі загального фонду – 1723,8тис. грн., спеціального – 87,3 тис. грн.

   При розрахунку заробітної плати  враховані зміни гарантованого державою розміру мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня 2015року складе 1218 грн.,  з 1 грудня  –1378 грн. на місяць.

   Нарахування на заробітну плату встановлені на рівні 36,3%.

Враховуючи обмеженість ресурсу бюджету та з метою забезпечення коштами першочергових соціальних видатків, передбачено зменшення інших поточних видатків (крім видатків на енергоносії) за загальним фондом місцевого бюджету.

       По всіх установах бюджетної сфери заплановані в межах фактичного споживання 2014року у повному обсязі витрати на електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв’язку з урахуванням цін і тарифів 2014р. поточного року.  Видатки на придбання матеріалів, таке інше заплановані без підвищення рівня цін .

Питома вага видатків на соціально - культурну сферу в загальному фонді бюджету 44,4%. Навантаження на бюджет в частині захищених статей бюджету складає 55,5% (всього видатків по захищеним статям 1005,5тис.грн. у тому числі заробітна плата з нарахуванням 858,2,  видатки по енергоносіям -147,3тис.грн.).                                  

                                                 ЗАГАЛЬНИЙ    ФОНД

Органи управління (КФК 010116)

   В міському бюджеті на утримання  органів місцевого самоврядування передбачені видатки в обсязі 927,4 тис. грн., що забезпечує мінімальну потребу в коштах. Фонд заробітної плати розрахований на підставі діючого законодавства з оплати праці. На 100% заплановані витрати по енергоносіям. Інші поточні видатки максимально скорочені, капітальні видатки взагалі не плануються. Збільшення або зменшення чисельності не передбачається.

Соціальний  захист та соціальне забезпечення (090412)

   Видатки  на соціальний захист населення  складають 10,4 тис. грн..:

на поховання безрідних-5,0 тис. грн.;

допомога на поховання -0,4тис.грн.

            Житлово-комунальне господарство (КФКВ 100203)

    Згідно програми економічного і соціального розвитку м. Білицьке та сел. Водянське на 2015рік планується проведення заходів із благоустрою в межах  планових надходжень  доходів міського бюджету та субвенції з бюджету міста Добропілля.

  На благоустрій міста по загальному фонду планується витратити 555,5тис.грн.:

-заробітна плата з нарахуванням працівникам благоустрою-201,4тис.грн. 42% від потреби, (кількість працівників у порівняні  з 2014роком заплановано збільшити на 4 чоловіка в літній період );

- придбання паливо-мастильних матеріалів та оплату послуг 261,40 тис.грн.,25%

від потреби;

- оплату видатків по електроенергії-92,7тис.грн.,100% від потреби.                

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок телекомунікації

(КФК 170000)             

                На заходи у сфері автомобільного транспорту(КФК170103 Інші заходи у сфері автомобільного транспорту) заплановані видатки у сумі 3,8 тис. грн. на утримання автомашини марки ГАЗ32213418342. Згідно відомчої цільової програми „Перевезення”, ціль Програми - формування системи підтримки ініціатив громадських об’єднань, ради ветеранів, інвалідів, направлених на вирішення актуальних соціально значущих проблем м. Білицьке та сел.. Водянське.

Програма стабілізації та соціально – економічного розвитку

(КФК 180109)

     Врахувати у складі міського бюджету  субвенцію з бюджету міста Добропілля на придбання та  встановлення системи трансляційного оповіщення у місті Білицьке та підключення її до центрального радіотрансляційного вузла для своєчасного оповіщення населення про   загрозу  чи виникнення надзвичайних ситуацій у розмірі 30,2 тис. грн..

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека     (КФК 200000)

             Фінансування природоохоронних заходів з міського бюджету здійснюється згідно з розділом „Охорона навколишнього природного середовища” Програми економічного та соціального розвитку м. Білицьке та селища Водянське на 2015рік в межах надходжень екологічного збору – 196,5.грн.

 Видатки заплановані на: придбання контейнерів для збирання сміття -124,5 тис. грн., придбання урн для збирання сміття -17,5 тис. грн.,  інші заходи з озелененню міста -54,5 тис. грн.

Спеціальний фонд власні надходження  

                          Обсяг власних надходжень установ і організацій від послуг, що надаються бюджетними установами у 2015році складає 84,0 тис. грн.

Власні надходження бюджетними установами використовуються відповідно до законодавства за визначеними напрямками.

Секретар ради                                                                    Т.В. Іванова

Додатки-до-рішення-1
решение белицкое городской совет бюджет
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
60 просмотров в сентябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Спорт
З 03 по 05 серпня 2018р. на території лісового масиву с. Ямпіль (м.Лиман) відбувся відкритий чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування в командному багатоборстві, VIII - IX етапи Кубка Донецької області, присвячений Дню працівника фізичної культури. У змаганнях взяли участь вихованці Лозинської Олени Юріївни, керівника гуртка Центру туризму та краєзнавства учнівської молоді міста Добропілля. Змагання проходили на дистанціях трьох типів: довга...
Общество
За сім тижнів операції «Перевізник» поліцейські Донеччини перевірили понад 2800 автобусів. За порушення безпеки пасажирських перевезень до відповідальності притягнуто 344 водія. Комплекс цільових заходів під умовною назвою «Перевізник» триває на території Донеччини з 23 липня. Співробітники груп реагування патрульної поліції області перевіряють автобуси на відповідність технічним нормам та безпечність. Адже ДТП за участі пасажирського транспорту мають, як...
Общество
С целью формирования представления у молодежи о современной пенсионной системе начальник отдела администрирования, сопровождения информационных систем, электронных реестров и защиты информации Волошина О.С. провела флешмоб на тему «Легальная работа сегодня - достойная пенсия завтра» со старшеклассниками Белицкой ООШ I-III ст. № 8 Добропольского городского совета Донецкой области. Во время мероприятия специалист рассказала ученикам о видах пенсии, системе п...
Общество
20 вересня 2018 року о 13.00 в залі засідань (3-й поверх міської ради) відбудеться розширений прийом громадян за участю директора департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації Литвинова Артема Вікторовича. Попередній запис громадян проводиться за адресою: вул. Першотравнева, буд. 83, каб. 215, тел. 2-78-71.
Общество
В воскресенье, 16 сентября, мотоциклисты Доброполья приняли участие в благотворительной акции, организованной сообществом «Мото Краматорск». Байкеры посетили Центр социально-психологической реабилитации для детей в г. Краматорске, подарив детям не только фрукты и сладости, но и положительные эмоции от общения. Детской радости не было предела! По словам участников «Большое МОТО Доброполье», мотоциклисты и в дальнейшем готовы участвовать в благотворительных...
Общество
В Добропільському міському центрі зайнятості розпочато осінній марафон зустрічей з роботодавцями «Ми працюємо для Вас». Центр зайнятості обслуговує населення Великого Добропілля та Добропільського району і вирішено було розпочати марафон саме з м. Білицьке. 14 вересня 2018 р. заступник директора Тетяна Яцура та начальник відділу взаємодіїї з роботодавцями Валентина Гончарова відвідали Виконавчий комітет Білицької міської ради та поспілкувались з міським го...
Общество
Отдыхающие в Донецкой области уже оставили в регионе 687,4 тыс. гривен туристического сбора. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ ГФС. Наиболее привлекательными для жителей и гостей региона были курортные зоны Азовского побережья - Мариуполя и Мангушского района. В течение восьми месяцев 2018 года любители пляжного отдыха уплатили почти 333 тыс. гривен. Зато сторонники отдыха в лесу оставили местным бюджетам Славянска, Лимана и Славянского района бо...
Культура
Найціннішими скарбами кожного народу є його культура, історія та пам’ять. Сучасному пересічному українцю зараз вже і не пригадається зі шкільного чи то університетського курсу, що там за побут був у наших пращурів, що робили, чим вечеряли та у що вбиралися. Та є ентузіасти, які готові витрачати власний час, сили та інколи навіть кошти, щоб культурну нашу спадщину дістати з історичних схронів, обтрусити від пилу та вивести в люди. Саме вони в цю неділю дали...
Общество
В Добропольском ПУВКХ продолжается выполнение мероприятий по подготовке сетей и сооружений к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг. На текущей неделе специалистами ПУВКХ установлено 3 пластиковых люка на канализационные колодцы г.Белицкое по ул.Парковой и ул.Вознесенского, выполнена замена водовода Д 50мм по ул.Октябрьской г.Белицкое, протяженностью 9м; бригадой слесарей АВР г.Доброполье уложено 60м коллектора Д200 по ул.Фрунзе,29, выполнен ремонт кан...